ࡱ> ! "#$%&Root Entry F{[K3SummaryInformation( DocumentSummaryInformation8 WordDocument.2 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABOh+'0 $ 0<DLTR VfNormalhy2@*@NK3><WPS Office_10.1.0.6206_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,\ O (\dlKSOProductBuildVer2052-10.1.0.6206&666666666vvvvvvvvv666446>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666<0Tablel Data P^KSKS.2bbM a 8bD$*T j $=h 4 ybOo`N5uFU{tbXNXTDe N0ybOo`\MO hQb#lQSOo`SteSOĉR0vB\ #~~lQSOo`SBlRgTb/ggg[8h0~~6RT[8hOo`ShQTĉ Oo`SoNyvzy[eSvQc^ Oo`SNyyv{tI{]\O0 N ;N]\OL# 10#hQb/{_=[NlQSOo`S^T{tvbeu0e0?eV{0lĉ 209hncƖVlQSteSObeuSU\ 6ROo`SNybeuĉR0t^^ĉR0Oo`SbDR 309hncƖVlQS~%SU\TQ萡{tBl gHecRƖVlQSOo`S^ R:_T[UOo`S~~SO|^ ~~6R[ƖVlQSOo`S^T{tvvsQ{tĉ[T6R^Rl v^vcw[e 40;NcRgtetƖVTUSMO0TOo`S^Bl hQb;N[ƖVOo`SyvvOSGS~0teTƖb0zye^0c^[e0[U~bI{]\O 50hQb#Oo`S^Ǐ z-N@b gyvvhQ6R[0b/gx0eHhk 0ċ[0$RSb/gcS]\O 60hQb#lQSQ~NOo`[hQ{t]\O g^ƖVOo`[hQ{tSO|Tb/gSO| 6R[ƖVOo`[hQĉRNhQ v^vcw[eTċ0O nxOlQSOo`|~[hQ0ؚHe03z[ЏL0 70hQb#=[TvcwƖVlQSoNDN{tvsQ]\O 80OS蕅QYOo`vSel gHelNR0L cOOo`Sb/g gR/ec 90#hgTc[ N^\TlQSOo`S^{t]\O 100#6R[ƖVlQSybSU\ĉR [hQƖVybyvTT\OyvۏLhQ zvcwT{t 110ZP}Y~~{t bR[NRvvQ[]\O0 N W,gNLD @ " $ ÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJQJo(aJ 5CJ OJQJo(aJ 5 CJ,o(aJ, CJ,o(aJ,$ N P   | ~ $÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ $&VX*,6RTfh*,ówk_SG;/CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJQJo(aJ 5CJ OJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ ,xzvxz÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ (*(*^`npRT÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ *,pr|÷wmaUI=1CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJQJo(aJ 5CJ OJQJo(aJ 5CJOJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 02\^hj NPRTV\÷o_SQNECUmHsHnHtHUUCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ \^CJ OJPJQJo(aJ ":D @ $ P WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD,(`( ~ &X,Th,zxWD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`x**`pT,rWD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD ` WD`WD`WD`r2^jVXZ\^WD` 9r 9r 9r a$$ 9r WD`WD`WD`WD` WD`UD]WD`WD`WD`WD`,. A!#"$%S2P18666666666666666666666666666666666666666666666664666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh!Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[P)?|T24444"W&;b)